Utredning

Utredning

Utredning av logoped

Jag är legitimerad logoped och jag har mångårig erfarenhet av utredningsarbete med elever med inlärningssvårigheter. Jag har tidigare arbetat i kommunal regi i nära samarbete med skolans lärare, speciallärare, specialpedagoger, psykologer, resurser och rektorer och även inom landstinget i Blekinge. Jag har fleråriga påbyggnadsutbildningar både inom läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi och inom räknesvårigheter/Dyskalkyli men även fördjupning inom arbetsminnets betydelse vid dessa svårigheter.

Varje enskild utredning tar i genomsnitt 4-6 timmar för eleven som även kan delas upp på två eller flera tillfällen. Till detta kommer ett första besök med föräldrar samt ett gemensamt möte när utredningen är klar då vi går igenom resultat och förslag på åtgärder. Varje enskild elev/förälder får ett skriftligt utlåtande och ett förslag på åtgärder som familjen kan använda hemma och ett eget personligt pedagogiskt riktat förslag som kan ges och användas av pedagoger i skolan.

I utredningarna ingår alltid ett brett perspektiv på de inlärningssvårigheter som eleven har och det gäller att kunna få med alla bitar i pusslet för att kunna hitta elevens styrkor och svårigheter. Det ingår en bredare kartläggning inom språkliga aspekter såsom exempelvis ordförråd, grammatik, språkanvändning och språkförståelse. Arbetsminnet har en viktig och central roll i alla aspekter av inlärningssvårigheter och dessa tester brukar ge många bra svar både till eleven själv men även till hur omgivningen kan anpassa undervisningen. Därefter ingår givetvis flera olika tester som tittar på hur eleven använder sig av sina strategier vid läsning, stavning och räkning och jag utgår från vilka processer eleverna använder sig av i sina förmågor. Det är viktigt att alla förmågor kartläggs på alla nivåer från grundläggande automatisering till flytande användning av förmågorna. Jag utgår från den logopediska tvärvetenskapliga aspekten då jag kartlägger elevernas processer och vad det är som gör det svårt för dem. Detta innebär att jag i min analys omkring hur eleven arbetar utgår från aspekterna logopedi, lingvistik, psykologi och medicin.

Jag har sträng sekretess i alla kontakter och utredningar och jag har journalplikt vilket man kan läsa vidare om bland annat i dessa lagar och förordningar som ingår då jag har ett legitimerat yrke.

Varje elev är unik och dennes styrkor och svårigheter får ej ligga till last för den enskilda bedömningen. I skollagen står följande att läsa:

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

Länk till Skollagen.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag och innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Den reglerar det som landstinget, kommunen eller annan vårdgivare är skyldig att erbjuda patienterna. Läs mer

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen reglerar bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Denna lag trädde i kraft 1 januari 2011 och ersatte lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Läs mer

Patientdatalagen

Patientdatalagen trädde i kraft 1 juli 2008 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen. Hälso- och sjukvårdens informationshantering ska bygga på respekt för patientens och andra registrerades integritet. PDL medförde också en rad nya bestämmelser som ökar patientdelaktigheten i vården. Patienten har rätt till att få en avvikande mening införd i journalen och rätt att spärra uppgifter på vårdenhets- och vårdprocessnivå i journalen, samt rätt att neka till att vara med i kvalitetsregister. Läs mer

 

 

 

 

 

Utreder Dyslexi och Dyskalkyli