Dyskalkyli

Specifika räknesvårigheter/Dyskalkyli

Begreppet dyskalkyli används för att beteckna uttalade svårigheter med räkning. Det innebär att man har specifika svårigheter det vill säga man har inte problem med hela matematiken utan vissa specifika delar. Forskare talar om att det handlar om grundläggande och konstitutionell oförmåga att handskas med tal och kvantiteter. Dyskalkyli är emellertid inte ett klart och entydigt begrepp precis som med Dyslexi. Orsaken till att en del elever har mycket stora svårigheter kan liksom Dyslexi bero på bristfällig undervisning och andra bakomliggande orsaker men även emotionella låsningar då eleven inte riktigt förstår det matematiska ”tänket”. Svårigheter i ämnet matematik begränsar sig oftast inte bara till själva ämnet utan syns också i individens övriga vardag. Det kan handla om problem med att planera, att hantera pengar och att orientera sig i tid och rum.

Forskningen om Dyskalkyli och dess genetik har inte alls kommit så långt som när det gäller Dyslexi. Litteraturen benämner att forskare uppskattar att de som har Dyskalkyli ligger inom 1-6 % i dagsläget dock är denna siffran stigande ju mer uppmärksammad svårigheterna blir.

Kännetecken på dyskalkyli

 • Svårigheterna visar sig tidigt – redan i förskolan eller under första året i skolan.
 • Stora svårigheter med att automatiskt uppfatta antal och mängd.
 • Mycket svårt att lära in, förstå och räkna enkla uppgifter med de fyra räknesätten. Svårt att plocka fram redan inlärd kunskap.
 • Svårighet att minnas sifferserier och tal.
 • Räknar långsamt och på fingrarna.
 • Kastar om siffror.
 • Svårighet att lära sig klockan.
 • Osäker tidsuppfattning.
 • Svårighet att hantera pengar.
 • Dåligt lokalsinne, svårighet att hitta, liksom att skilja på höger och vänster samt att läsa kartor.
 • Svårighet att läsa och förstå tidtabeller.
 • Svårighet att planera och organisera.

Utreder Dyslexi och Dyskalkyli